Folyóiratcikkek - magyar nyelvű (RKI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 550
 • Item
  Autonómia sokféle köntösben. A kelet-közép-európai decentralista pártok területi törekvései
  (2023) Baranyai, Nóra
  A tanulmány egy, a nyugat-európai etnoregionális pártokra kidolgozott modell adaptációjának kísérletén alapul. Az etnoregionális pártok olyan politikai szervezetek, amelyek egy adott földrajzi területen koncentráltan élő kisebbség, etnikai közösség érdekeinek képviseletére alakultak,követeléseik pedig a politikai rendszer hatalmi struktúrájának átszervezésére, a régió számára bizonyos fokú önkormányzat elnyerésére irányulnak. A tanulmányt megalapozó kutatás a kelet-közép-európai etnoregionális pártok alapdokumentumainak (alapszabályok és programok) elemzésén keresztül azonosította a szervezetek törekvéseit, s ezek alapján sorolta be őket az adaptált modell térségi sajátosságainak megfeleltethető típusaiba. Jelen elemzés a tipológia általános ismertetésén túl részletesen, példákkal alátámasztva tárgyalja az ún. decentralista, azaza területi önállóság megteremtését, szélesítését célzó pártok csoportjait. A tanulmány fő megállapítása az, amit már az írás címe is sejtet: a decentralista pártok valamennyi altípusa számára a cél gyakorlatilag ugyanaz, a lehető legszélesebb, fiskális elemeket is magában hordozó területi autonómia elérése.
 • Item
  A magyar startup vállalkozások válságtűrő képessége – egy kvalitatív kutatás eredményei startup vállalkozók körében folytatott strukturált mélyinterjúk alapján
  (2024) Kézai, Petra Kinga
  A tanulmány a magyar startup vállalkozások válságtűrő képességét vizsgálja a koronavírus okozta járvány következtében bekövetkezett változásokra fókuszálva. A kutatás első felében szakirodalmi áttekintés alapján definiálja a startup fogalmat, majd összegzi a magyar, illetve a visegrádi országok vállalkozásvédelmi intézkedéseit, különös tekintettel a startupokra vonatkozóan. A kvalitatív elemzés eredményeit startup alapítókkal (n=22) készült félig strukturált mélyinterjú adta. A kutatás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a gazdasági válság nyertesei az IT-szektorban, az egészségügyben, az e-kereskedelem és a digitális oktatásban, ugyanakkor a nagy vesztesek a turizmusban és vendéglátásban tevékeny startupok. A válság pozitív hatásaként egyfajta megtisztulást zajlott a startupok körében, így az életképes vállalkozások túlélték a válságot a különböző vállalkozásvédelmi támogatásoknak köszönhetően.
 • Item
  Bevezetés : kormányzási kihívások periférikus térségekben
  (2023) Pálné Kovács, Ilona; Horeczki, Réka
  E tematikus szám alapját képező kutatásba kezdve azt feltételeztük, hogy a fejlesztési központoktól távoli perifériák fejlődése a települési központok, a településhálózat dinamikájától, valamint a hatalmi intézményi központoktól, szereplőktől függ. A periféria érdekérvényesítési képessége azonban kiegészül a saját helyi erőforrások mozgósításának képességével is. A bevezetőben kutatásunk elméleti kereteit és módszertanát mutatjuk be. Kutatásunk eredményei rámutatnak arra, hogy a perifériák kormányzati szereplői a hiányzó intézményi erőforrások, a rossz érdekérvényesítési pozíció, a politikai függés okán egyre kevésbé képesek a mozgósításra és fejlesztési koalíciók kiépítésére.
 • Item
  Fenntartható iskolába járás Magyarországon. Pedibusz és bicibusz pilotprogramok szerepe napjainkban
  (2024) Kézai, Petra Kinga
  A modern városfejlesztés tükrében a városi kihívásokra reagálva különböző társadalmi-technikai innovációk terjedtek el, amelyek jól definiálható megoldásokat kínálnak. Az 1970-es évektől kezdődően a fejlett országokban különös tekintettel a városi terekben kialakult az úgynevezett ’backseat generation’, azon gyerekek csoportja, akiket szüleik nap mind nap autóval fuvaroznak az iskolába. Ezen jelenségnek számos negatív hatása van a gyermekekre, a környezetre és a városi terekre. Jelen tanulmány a városi közlekedésszervezés, azon belül is a napi rendszerességű iskolába járás problematikáját járja körül. Célja szakirodalmi elemzés alapján olyan jó példák bemutatása, mint a pedibusz és a bicibusz, amelyek a „slow city” koncepció tükrében a lokális értékekre és erőforrásokra helyezik a hangsúlyt. A tanulmány az utóbbi években Magyarországon is meghonosult pilotprogramok (gödöllői pedibusz és pécsi bicibusz) bemutatásával és értékelésével zárul. Ezen programok egyrészt felügyelt, biztonságos, csoportos megoldást kínálnak az iskolás gyermekeknek és családjaiknak az iskolába járáshoz, másrészt pedig közösséget építenek a különböző generációk között.