Az európai középvárosi térségek fejlettségének strukturális jellemzői

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Csizmadia, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Győr Kht.
Abstract
Az európai városhálózat empirikus kutatása relatíve egyoldalú. Az elmúlt két évtizedben egyértelműen felértékelődött a nagyvárosi urbánus terek, zónák, térségek vizsgálata, a legfrissebb európai léptékű elemzések is elsődlegesen a fővárosokra és a nagy regionális központokra fókuszálnak. Az európai városhálózat középső szegmensének, a 100–500 ezer fő közötti középvárosi tereknek és tágabb értelemben vett térségi környezetének fejlettsége, dinamizmusa, a településhalmaz strukturális jellemzői kevésbé került eddig az érdeklődés középpontjába. Az elemzés célja az európai városhálózat 50–500 ezer fő közötti, közepes méretű tagjainak fejlettségbeli különbségeinek vizsgálata az elérhető statisztikai adatok alapján. A NUTS 3-as szintű adatokra építve a várostérségeket társadalmi és gazdasági statisztikai indikátoraik alapján klaszterelemzés segítségével osztályoztuk, és a fejlettségbeli különbségek mértéke mellett, a városhálózat területi, földrajzi tagozódásának nagytérségi, makroregionális szerkezeti jellemzőire fordítottunk kiemelt igyelmet. A vizsgálat másik kulcspontja a hazai közepes- és nagyvárosok várostérségi jellemzőinek a pozicionálása az európai városhálózat ezen szegmensében. Az országon belül kevésbé, vagy Győr kapcsán már markánsabban figyelhető meg, hogy a belső regionális egyenlőtlenségek tompulnak az európai léptékű viszonyítási pontok használata során. Mindkét csoportosító eljárás során a teljes magyar középvárosi településhalmaz azonos klaszter tagjaként jelenik meg egy földrajzilag nagyobb homogén térség alkotóelemeként. A gazdasági és társadalmi állapotokat együttesen kezelő klaszterelemzés során négy nagyobb méretű csoportra lehetett osztani a teljes európai városhálózatot. Győr, illetve az összes többi vizsgált városunk megyei szintű térsége, sőt valójában Kelet-Közép-Európa egésze egyetlen homogén klaszter tagja. A városok több mint ötödét tömörítő csoport megkülönböztető jegyei, hogy a fejletlen, alacsony gazdasági potenciál mellett kimondottan kedvezőtlen népesedési dinamikával rendelkeznek, komoly népességvesztés jellemzi ezeket a térségeket átlag alatti népsűrűség mellett.
Description
Keywords
várostérségek - Európa , várostérség , középvárosok
Citation
Hardi T, Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Városfejlődési trendek és állami szerepek. Győr: Universitas Győr Kht., 2014. pp. 31-45. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 2.) (ISBN:978-615-5298-38-7)